آرای کمیته تعیین وضعیت و شکایت های هیات فوتبال بوشهر

شناسه خبر: 34810
تاریخ انتشار: 14 آبان 1400

 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از اسماعیل شریفات بازیکن تیم آلومینیوم اراک در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای اسماعیل شریفات بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشر به انضمام۱۸۵۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**

رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از ایمان باصفا بازیکن تیم ماشین‌سازی تبریز در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای ایمان باصفا بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشر به انضمام۱۸۵۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**
رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از میثم دورقی بازیکن تیم خوشه‌طلایی ساوه در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای میثم دورقی بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشر به انضمام۱۸۵۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**
رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از محمود باقری بازیکن تیم استقلال تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای محمود باقری بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشر به انضمام۱۸۵۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**
رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از کوروش چاپی‌پور بازیکن تیم اترک بجنورد در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای کوروش چاپی‌پور بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشر به انضمام ۵۴۵.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**
رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از مهدی پاشازاده در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای مهدی پاشازاده، بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام ۲.۱۸۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**

رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از سجادمشکل‌پور بازیکن تیم خوشه‌طلایی ساوه در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای سجاد مشکل‌پور بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام۱۸۵۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

**

رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از امیر صادقی‌پناه مدیر رسانه‌ای باشگاه پیکان در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای امیر صادقی‌پناه بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام ۱.۳۰۸.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

 

رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از حسین مالکی بازیکن تیم سایپا تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای حسین مالکی بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام ۱.۸۵۳.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از فریبرز گرامی بازیکن تیم سایپا تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای فریبرز گرامی بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام ۱.۸۵۳.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.
**
رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیات فوتبال بوشهر از مسعود پورمحمد بازیکن تیم سایپا تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.
رای صادره به شرح زیر است:
۱- آقای مسعود پورمحمد بر طبق بند ۱ بخشنامه ۲۶۱/۹۶/۲۸۴/۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام ۱.۸۵۳.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می‌گردد.
۲- در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم‌علیه، اعمال خواهد شد.
رای صادره مستند به بند۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان قطعی است.


نظرات

کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان می‌گذارید.